elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 27.09.2023

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://lo3otwock.bipdlaszkol.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 01-05-2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-05-2021.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 01-01-2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@lo3otwock.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 779-22-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: 2
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2023
Liczba wyświetleń: 537
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
25.01.2023
11:28:44
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
25.01.2023
09:47:38
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
25.01.2023
09:43:19
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
25.01.2023
09:41:40
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
20.10.2021
12:14:18
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
15.06.2021
13:54:37
edycja
Robert Pielak
Deklaracja dostępności
15.06.2021
13:53:07
edycja
Robert Pielak
Deklaracja dostępności
11.05.2021
14:54:53
edycja
Robert Pielak
Deklaracja dostępności
11.05.2021
14:54:14
edycja
Robert Pielak
Deklaracja dostępności
11.05.2021
14:53:24
edycja
Robert Pielak
Deklaracja dostępności
10.05.2021
20:02:21
edycja
Robert Pielak
Deklaracja dostępności
10.05.2021
18:14:02
edycja
Robert Pielak
Deklaracja dostępności